Leden 2007

SP walpers

29. ledna 2007 v 21:20 | Dawinka |  >> Extra Stuff <<

some photos ;)

23. ledna 2007 v 21:35 | Dawinka |  >> Extra Stuff <<
tour bus espíků :-*
podpisy
tak ty bych brala :-*
navrchu sebíkova kytara :-*
údajně pierrovi hafani jistá sem si jenom deliahem..:/
deliah

sebííík

23. ledna 2007 v 20:01 | Dawinka |  Seb-images

SP podporujou i..

22. ledna 2007 v 22:35 | Dawinka |  All Band pics :)
''KOŽEŠINA NA TVÉM LÍMCI JE KREV NA TVÝCH RUKOU.''
Nekupuj upravenou kůži.
...k Untitled (kampaň proti alkoholu za volantem..)

seb-hlášky

22. ledna 2007 v 20:04 | Dawinka |  Hlášky

"I'm gonna kick both thier asses."
"Oběma jim nakopu prdel."
*when asked why they are so energetic* "It's all the drugs we take!"
-na otázku proč jsou tak energičtí "Všechno to jsou ty drogy, které bereme!"

"Kid spelled backwards is dik!"
"Dítě pozpátku je čurák!"
"There is the belife of reincarnation and everything, and every generation there's a new baboon, and for our generation, its Jeff. Jeff is the baboon"
"Je tu víra v převtělení a všechno a v každé generaci je nový pavián a pro naši generaci to je Jeff. Jeff je ten pavián."
"When there's no top on the bus...it's windy!!"
Když na autobusu není žádná střecha, je vítr!
"This is how I look in the morning...Just as good as I do at night, baby!"
Takhle vypadám ráno..Stejně dobře jako vypadám v noci, baby!
"I will come to your house, and I will cut you!"
"Přijdu do tvého domu a rozřežu tě!"
"I used to clean the stupid toilets at mah stupid high school
"Čistil jsem stupidní záchodky na mý stupidní střední škole!"

"I am Sebastien Heffner, i'm wearing this robe right now cause a lot of naked girls are coming on this rooftop, cause thats what this video is all about...naked women on rooftops!"
Já jsem Sebastien Heffner, mám na sobě tenhle řupan, protože přijde hodně nahatých holek na tuhle střechu, protože to je to, o čem tenhle videoklip je…nahaté dívky na střechách!
"I am Sebastien and i play in punk rock band Simple plan!"
"Jmenuju se Sebastien a hraju v punk rockový kapele Simple Plan."
"Interviewer: Since you're the youngest, does it mean you get picked on alot?
Seb: *thinks a bit and frowns* No, Actually!
Interviewer: So who do you guys like to pick on?
Seb: I think...Jeff actually, yeah."
novinář: "Protože jsi nejmladší, znamená to, že si tě hodně dobírají?"
Seb: *Trochu se zamyslí a svraští čelo* "Ve skutečnosti, ne!"
novinář:"Takže koho si, kluci, rádi dobíráte?"
Seb:"Myslím... Vlastně Jeffa, jo."
"Pierre's really my bitch. No, actually, I'm his. I mean, I used to be a ******* janitor, of course I'm his!"
"Pierre je opravdu moje děvka, ne ve skutečnosti jsem jeho, myslím tím, že jsem býval posraným školníkem samozřejmě jsem jeho."
"Pierre is my husband."
"Pierre je můj manžel."

"They might have bigger clubs but we have bigger balls!"
"Mohli by mít větší kluby, ale my máme větší koule!!"
"See that fridge? its goin down. See that wall of amps there, uh huh, yea its goin down. See that fan, its goin down. You see that arcade there? Guess what?its goin down! You see that set of stairs? Its staying there, sorry!"-
"Vidíš tu ledničku, ta jde dolů, Vidíš támhle tu studnu, ta jde dolů, Vidíš támhle toho fanouška, ano jde dolů, Vidíš.......tenhle klenutý oblouk za mnou, ten hádej co jde dolů.....vidíš tamtu řadu schodů? ta tam zůstane stát, promiň!"
"There was even a big dragon, eating cars and spitting fire!"
"Dokonce tam byl velký drak, který jedl auta a plival oheň!"
"I'm all drugged up!"
"Jsem celý omámený!"
"I cant beileve I ate the whole thing!" Quote he said from a movie
"Nemůžu uvěřit, že jsem snědl celou tu věc!" Výrok z filmu
"Its true, Chucks favorite color really is pink!"
"Je to pravda, Chuckova oblíbená barva je opravdu růžová!"
"It's all good."
"To je v pohodě"
"She's grabbing my ass"
"Ona mě chytla za zadek"

"He came up and said'Hey I'm Mark McGrath'... I was like 'no really?'*laugh*"-Seb talking about meeting the Sugar Ray guys.
"On přišel a řekl 'Zdar, jsem Mark McGrath'... a já na to 'ne..fakt?' *smích* "-Seb mluví o setkání s Sugar Ray
"We listen to everything!"
"Posloucháme všechno!"
(when they asked whats on his Christmas list this year) "FOOD!!!"
"FOOD!!!!!"-když se ptali, co si přeje tenhle rok v dopisu Ježíškovi

Interviewer: "If you could be any color crayon, what color would you be?"
Seb: "Indigo, cuz when you're looking for a black crayon, you pick this one. You start writing, and it's blue! Then you say GOD DAMMIT! BOOYAH!"
Q: "Jakou barevnou pastelkou by jsi chtěl být a proč?"
Seb:"Indigo (tmavý odstín modré-pozn.překl.), protože když hledáš černou pastelku, tak si vezmeš tuhle. Začneš psát a je to modrý. Pak řekneš ZATRACENĚ...BOOYAH!!"
Pat: "Seb!"
Seb: "Whats up?"
Pat: "What are you doing?"
Seb: "Just uh, putting tape on all my stuff so a monkey can set it up"
Pat:"Sebe!"
Seb:"Jak je?"
Pat:"Co to děláš?"
Seb:"Jen, uh, dávám pásku na všechny svoje věci, takže si to opice může vystavit"
"I run away. When people fight, I run! RUN!!"
"Utíkám pryč. Když se lidi perou, utíkám! Utíkej!"
"There are some people who look like aliens. Take Jeff for instance, our guitar player. He looks like an alien."
"Jsou tu nějací lidé, co vypadají jako mimozemšťani. Například Jeff. Náš kytarista - vypadá jako mimozemšťan!"

*getting his first tattoo* "I'm no less of a man if I cry."
-když si nechával dělat tetování "Nejsem míň chlapa,když brečím"
Fucking New Zealand, Mother Fuckers."
"Jsme na posraným Novým Zélandě zkurvysyni!"
"So we just spent an hour with the stylist... and ya know they completely changed us and ya know it was really hard but this is what we ended up wearing.(shows the same outfit as before)"
"Tak jsme teď strávili hodinu se stylisty.... a víš oni nás kompletně změnili a víš bylo to fakt těžký, ale tohle je to, co jsme přestali nosit." *ukazuje stejný outfit jako předtím*
"We still gotta party, (whispers) cause it's my birthday"
"Stále máme párty, *šeptá* protože mám narozeniny"
"We're waiting for cars. They were supposed to be here 15 minutes ago...a half an hour ago
"Čekáme na auta. Měli tu být už před 15 minutama...před hodinou a půl"
"So now when I'm, you know, 80 and all wrinkled I'm gonna be like '...what the hell does SP mean?' and then I'll be like 'aah! I remember.'"
"Takže jako když mi je 80 a jsem vrásčitý. Budu jako co tím sakra SP myslí a pak budu jako ahh jo, vzpomínám si."-dostává 'SP' tetování na nohu
"I get out of the car then...oh man, then I get ran over by a bus and umm...I guess I didn't die cuz umm yeah...okay bye!"-
"Vylezu ven z auta, pak...oh, chlape, pak mě přejede autobus a umm...Předpokládám, že jsem nezemřel, protože umm jo...dobře čau!"

"Hi, I'm Sebastien and I'm tying Chuck's shoe."
"Ahoj, jsem Sebastien a zavazuju Chuckovi botu"

pár fotek pierrka :D

22. ledna 2007 v 19:55 | Dawinka |  Pierre-images

s kytarou a mikrofonem

17. ledna 2007 v 20:31 | Dawinka |  Pierre-images

Pie v čapkách

17. ledna 2007 v 19:18 | Dawinka |  Pierre-images
koho to asi drží za ruku :? že by Lachelle?

new image..

17. ledna 2007 v 18:52 | Dawinka |  Pierre-images

Pierre jako blondˇák

17. ledna 2007 v 18:22 | Dawinka |  Pierre-images

hlášky a výroky

14. ledna 2007 v 21:51 | Dawinka |  Hlášky
David: Co to sakra je "Simple Plan"?
Pierre: Simple kdo?
Na SP koncertě
David: Hey, Pierre, máš loď?
Pierre: Ano, Davide, mám loď
David: Opravdu? A jak velkou?
Pierre: Obrovskou. Mám obrovskou loď!
Pierre: ….Davide? Co je to loď???
Pierre: Je to jako svatba; funguje to jenom, když máte dobrý sex. A od té doby, do jsme spolu začali mít dobrý sex, tak si myslím, že to je ten důvod, proč jsme byli schopní zůstat spolu..
Chuck: Je to všechno jen o tom, přeřadit na vyšší rychlost. Někdy s Pierrem, někdy s Davidem, někdy se Sebastienem…
David: Mezi mnou a Pierrem bývalo často velké napětí a tak. Nemůžeš mít dobrý sex, když nekomunikuješ. Teď hodně komunikujeme a sex…..
Pierre: On ví, co já chci…
- David: Look banana!
Pierre: Double banana.
David: Double banana...It means it got two bananas in it!!
Pat: Like your ass!!
David:I'm gonna steal this
- David: Podívej, banány!
Pierre: Double banány.
David: Double banány...To znamená, že jsou to 2 banány v 1 !!
Pat: Jako tvoje prdel!!
David: Ukradnu to…
Otázka: Jak vlastně přicházíte na své songy???
Chuck, Pierre, Jeff: Existuje cool stránka mp3.com…tam vždycky jdeme a krademe je mladým nadějným skupinám. A zmátíme je. Haha
Reportér: No, tak nám řekni, Pierre, o čem jsi takhle poslední dobou přemýšlel?
Pierre: Minulý měsíc nebo jako právě teď?
Reportér: Spíš právě teď, jestli ti to nevadí.
Pierre: No, tak právě teď si přeji, aby tento mikrofon byl Davidův penis...!

- David: Is it just me or does Seb look damn sexy with that guitar
Seb: It's Theo's(from GOB)guitar!
- David: To se zdá jenom mně, nebo vypadá Seb zatraceně sexy s tou kytarou?
Seb: To je Theova (z GOB) kytara!
David: I almost died because one of the lights fell in the water and i got electrocuted and ever since I can tell what girls think.
Much Music: What am I thinking now?
David :*grin*...My ass
- David: Skoro jsem zemřel, protože jedno z těch světel spadlo do vody a já jsem dostal elektrický šok a od té doby mohu říct, na co holky myslí.
Reportérka: A na co právě myslím?
David: *zazubí se*…na můj zadek
- Pierre: Seb's new name is Seb the Forceful Sexer.
David: Seb is the gayest one in the band.
- Pierre: Sebovo nové jméno je Seb, energický sexuální maniak
David: Seb je největší gay v kapele.
- Lauren((All Access)): You all speak French? Right?
All: Yes
Pierre and Jeff: Say M'embrasser
Lauren((All Access)): M'embrasser. What did I just say?
*David is now leaning towards her*
All: Kiss me.
Lauren((All Access)): I KNEW IT WAS GOING TO GET ME IN TROUBLE!
- Reportérka: V všichni mluvíte francouzsky, že?
Všichni: Ano
Pierre a Jeff: Řekni "M'embrasser"
Reportérka: M'embrasser. Co jsem to právě řekla?
*David k ní nakloní*
Všichni: Polib mě
Reportérka: JÁ VĚDĚLA, ŽE MĚ TO DOSTANE DO PROBLÉMŮ
Pierre: Ok. Usměj se Chucku... Chucku, je tvá ruka na mém stehně?
Chuck (směje se na kameru): Nemám ani tušení o čem to mluvíš!
- David: Sorry we were late for the concert guys, I was uhhh backstage... Uhhh.... Jerkin off Pierre: Like they really wanted to hear that David...
David: Well it woulda been faster if I was thinkin about YOUR MOM.
Pierre: oooh..Yeah its always good to bring in the moms..*Turns to crowd*So are there any moms out there tonight?
- David: Omlouvám se za to, že jdeme pozdě, ale já jsem v zákulisí…uhhh …..onanoval..
Pierre:Jako kdyby to chtěli slyšet, Davide…
David: No, bylo by to rychlejší, kdybych myslel na TVOJÍ MAMKU!
Pierre: oooh. Jo, to je dycky dobrý přijít s mamkami *otočí se k publiku* Takže jsou tu dneska večer ňáký mamky??

- Int.: Ok, which one of you is dating Avril?
Seb: Its Me
Pierre: Its Me
Jeff: Its Me
David: Its me!
Chuck: She played us!...Bitch!
- Reportér: Ok, tak který z vás jde na rande s Avril?
Seb: já!
Pierre: Já!
Jeff: Já!
David: Já!
Chuck:Hrála si s náma…děvka!

- (About the Zebra print carpet)
David: My back is fucked up and it helps a little bit...
Chuck: Yea because Zebra Print really helps the back! (sarcasm)
- (o zebrově potištěném koberci)
David: Mám něco se zádama a tohle na to pomáhá…
Chuck: Ano, protože zebří potisk opravdu pomáhá zádům!
Pierre: "And then you get older and..."
Jenn(muchmusic): "And you become a jerk?"
David: "No you become a dad!"
Pierre: "Wow that was good! He's quick, I like him."
- Pierre: A pak vyrosteš a ….
Reportérka: A staneš se pitomcem?
David: Ne, staneš se otcem!
Pierre: Wow…to by bylo dobrý! Je rychlý, mám ho rád!
- Pierre: I'm about to show you a new trick that we have discovered….its called the 'Passport Slap' you take you passport and you slap someone with it…it really hurts…watch this *Slaps Jeff**
Jeff tries to slap Pierre* "
David: " Ahhhh the passport slap…Jeff cant slap for shit...Jeff is a pussy"
*Jeff Slaps David*
David: "oooo…I'm gonna kick his fucking ass"
- Pierre: Chystám se vám předvést nový trik, který jsme objevili….nazývá se: Pasový liskanec" To si vezmete svůj pas a lisknete s tím někoho…vážně to bolí…sledujte! *liskne jeffa*
Jeff se snaží lisknout Pierra
David - Ahhhh…pasový liskanec …..Jeff nedokáže lisknout…Jeff je kotě!
*Jeff pleskne Davida*
David - oooo…Tak ted mu nakopu prdel!
- Jere: *kisses Pierre*
Pierre: How did I know that was coming?
Jere: Your magical!
- Jere:*líbá Pierra*
Pierre: Jakto, že jsem věděl, že tohle přijde?
Jere: Jsi kouzelný!

-Pierre: I have just been given a hickey by a bi man. How am I supposed to deal with this?
Jere: I GAVE PIERRE A HICKEY AND HE LIKED IT!!!!!

- Pierre: Právě jsem byl políben bisexuálem. Jak se s tím mám teď vyrovnat?
Jere: LÍBAL JSEM PIERRA A JEMU SE TO LÍBILO!!!!
- Pierre: Tony, what if I flashed my wiener at you? Would you still hate me?
Tony: I wouldn't be able to see it without my glasses.
Pierre: Tony's not used to big wieners...real or fake.
Pierre: I mean, BENJI is his boyfriend after all.
Tony: How would you know if Benji was big or small, Pierre? "
- Pierre: Tony, co kdybych na tebe vytasil se svým penisem? Stále bys mě nenáviděl?
Tony: Nebyl bych schopen to vidět bez brýlí.
Pierre: Tony je zvyklý na větší penisy. pravé nebo falešné.
Pierre: Myslím tím, že po tomhle je BENJI opravdu jeho přítel.
Tony: Jak si věděl, jestli ho má Benji Malého, nebo velkého, Pierre?


Pat: Co děláš?
Pierre: No…musím si udělat vlasy. Je to pěkně pitomý proces. Musím je namočit. A potom je musím nechat volně oschnout. No a potom to má takový lamo look. Jako toto? To je můj look. A potom použiji to…uh…
Pat: Sperma?
Pierre: Použiji na to sperma a to dává objem a proteiny mým vlasům…
- "We got you a Christmas present! They're grapes. But there not normal grapes. *eats one* they have drugs in them. Who wants grapes?!"-David

- Dostali jsme vánoční dárek! Hrozny! Ale to nejsou normální hrozny *jeden sní* mají v sobě drogy. Kdo chce hrozny?! (David)

2008

7. ledna 2007 v 13:34 | Dawinka |  Seb-images
1202568118_f.jpg picture by Mich3ll3_my_album1204297929_f.jpg picture by Mich3ll3_my_album1205119608_f.jpg picture by Mich3ll3_my_album1206288788_f.jpg picture by Mich3ll3_my_album1206038563_f.jpg picture by Mich3ll3_my_album1205723239_f.jpg picture by Mich3ll3_my_album